Obchodní podmínky

 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží.

Prodávající

NeoZen s.r.o., Komenského nám. 141/5, 674 01 Třebíč
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85380
IČ: 035 53 591 
Číslo bankovního účtu: 2600693399/2010

Kupující

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito OP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími. Zakoupením produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají kupujícímu žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů a označení zboží, firemního loga či jiných označení kteréhokoliv z výrobců zboží, resp. prodávajícího.

Dodací a dopravní podmínky

Prodávající zboží zasílá po území České republiky a Slovenska standardními dopravci viz. výběr přepravy v košíku obchodu. Dodání mimo uvedené oblasti je možno řešit individuálně. Kupní cena zboží se platí v českých korunách. Standardní doba dodání je 1 - 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě, že je objednané zboží skladem, odesíláme jej do 1 dne od objednání (pracovní dny). O případné nedostupnosti objednaného zboží (přerušení výroby, výpadek dodávek apod.) bude zákazník informován pomocí e-mailu nebo telefonicky. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek bude zasláno nejdříve do 2 následujících pracovních dnů.


Prodávající doporučuje kupujícím nechat si poslat zásilku např. do zaměstnání nebo do jiného místa, kde je kupující během dne k zastižení. Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. O neúplné nebo poškozené zásilce je nutno s dopravcem sepsat příslušný protokol a ten do 24 hod. zaslat prodávajícímu (e-mailem). Pokud kupující potvrdí převzetí zásilky svým podpisem v dokladech dopravce, nemá nárok na pozdější reklamaci zboží z důvodu poškozené nebo neúplné zásilky.

Náklady na přepravu zboží

Přepravce / Hodnota objednávky / Náklady na dopravu
Do 1499,- Kč včetně DPH cena dle ceníku + 32,- Kč dobírka
Od 1500,- Kč včetně DPH / ZDARMA
Osobní odběr / ZDARMA

Váha balíku je omezena na 15 kg. Při váze nad 15 kg bude Vaše zásilka rozdělena do více balíků. Za každý další balík bude účtováno 99 Kč.

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Reklamace je dle typu produktu realizována výměnou produktu či vrácením peněz. V případě reklamace je nutno předložit fakturu, resp. doklad o zaplacení. Reklamace musí být uplatněna neprodleně po zjištění vady. Záruka se nevztahuje na škody způsobené: neodborným použitím, živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem), jinými vnějšími vlivy.

Způsoby platby

Platba dobírkou.

Při převzetí zboží je nutné uhradit uvedenou částku vztahující se k objednávce.

Platba v hotovosti při osobním odběru.

Platba kartou.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího, vlastnictví k prodávaným věcem tedy přechází na kupujícího zaplacením ceny zboží prodávajícímu.

Vrácení zboží a reklamace zboží

Kupující je oprávněn zboží vrátit pouze v případě odstoupení od smlouvy. A to za podmínek uvedených níže v článku 11. Odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Registrace v internetovém obchodě

Před nákupem v internetové lékárně není nutné se registrovat. Informace o návštěvnících webu nejsou shromažďovány. Pokud se návštěvník rozhodne pro nákup, musí uvést svoje pravdivé identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail. Tyto údaje jsou nutné k odeslání zásilky. Údaje jsou využívány pouze pro potřeby provozovatele a nejsou poskytovány jinému subjektu.

Prodávané zboží

Jedná se o doplňky stravy (potraviny pro zvláštní výživu) a volně prodejné léky (volně prodejné léčivé přípravky). Kosmetické přípravky pro ochranu, čištění a zlepšení stavu pokožky, vitamíny, minerály, stopové prvky apod. Zodpovědnost za jejich působení nese výrobce. V případě dlouhotrvajících potíží a zhoršování zdravotního stavu se kupujícímu doporučuje obrátit se na lékaře či lékárníka. Nesprávným použitím je takové použití, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo s doporučením lékaře či lékárníka. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy. U výrobků, které jsou volně prodejnými léky a jsou registrovány SÚKLem, je tato skutečnost v textu uvedena a tyto přípravky byly testovány na účinnost. Pokud se u volně prodejného léku zakoupeného v internetovém obchodě prodávajícího vyskytne podezření o nežádoucím účinku, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího, stejně jako v případě výskytu vady v jakosti. V takovém případě nás neprodleně kontaktujte.

Zboží je schváleno k prodeji příslušnými státními orgány ČR na území ČR. V případě, že kupující zakoupené zboží doveze nebo dále pošle na jakékoliv místo mimo území ČR, nezodpovídá prodávající za to, zda v tomto místě je zboží schváleno k prodeji, resp. zaregistrováno. Totéž platí v případě, že prodávající pouze odešle dle dispozice kupujícího po předchozí dohodě na místo mimo území ČR, které označí kupující.

Ochrana údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Osobní data, která kupující uvede při objednání, jsou využita pro úkony přímo související s vaší objednávkou. Data jsou uchovávána a zpracovávána dle platných právních předpisů a slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci a zpracovatel dotazníku spokojenosti. Osobní údaje zákazníků jsou předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží, či zjištění zákaznické spokojenosti.

Příjem objednávek

Příjem objednávek přes internetový obchod www.neozen.cz prodávajícího probíhá non-stop (24 hodin denně).

Cena zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění.

Objednávání

Kupujícímu bude dodáno zboží za cenu platnou dle ceníku v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Způsob objednávání - prostřednictvím elektronického obchodu www.neozen.cz Údaje při objednávání - jméno a příjmení kupujícího, adresa, telefonický kontakt, e-mail.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 15-ti dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal a bylo mu doručeno. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky: Kupující je povinen prodávajícímu zaslat písemné oznámení o tom, že odstupuje od smlouvy, ve kterém je nutno uvést datum realizace obchodu, číslo faktury, či jiného daňového dokladu, specifikovat požadavek na vrácení uhrazené kupní ceny a označit číslo účtu, na který má být kupní cena vrácena. Zboží je kupující povinen doručit na adresu prodávajícího nejdříve se shora uvedeným písemným oznámením. Zboží odeslané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité nebo poškozené a musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu apod.). Současně s vráceným zbožím je kupující povinen doručit prodávajícímu kopii dokladu o zakoupení zboží. Zboží doporučujeme pojistit a neposílat na dobírku. V takovém případě nebude prodávajícím převzato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Možnost odstoupit od smlouvy podle shora uvedených pravidel se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy bude cena za zboží vrácena kupujícímu převodem na jeho účet, a to nejpozději do pěti pracovních dnů poté, kdy bude zboží doručeno prodávajícímu. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno kupujícímu zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu vzniklé náklady.

Informace o produktech

Informace o produktech v internetovém obchodě prodávajícího mají pouze ilustrační, resp. informativní charakter a v některých detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

 

V Třebíči, únor 2021.