Obchodní podmínky

 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí pro nákup v internetovém obchodě neozen.cz a upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží.

Prodávající

NeoZen s.r.o., Komenského nám. 141/5, 674 01 Třebíč

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85380

IČ: 035 53 591 

Číslo bankovního účtu: 2600693399/2010

Telefon: +420 602 219 743

E-mail: info@neozen.cz

Kontaktní adresa: Komenského nám. 141/5, 674 01  Třebíč

Příjem objednávek přes internetový obchod www.neozen.cz prodávajícího probíhá non-stop (24 hodin denně).

Kupující

Kupujícím se pro účely těchto OP rozumí spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObčZ). Je-li kupujícím podnikatel, ustanovení těchto OP na ochranu spotřebitele se pro úpravu jeho vztahů s prodávajícím nepoužijí.

Zpracování osobních údajů

Při zahájení obchodních vztahů předává kupující prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Před nákupem v internetové lékárně není nutné se registrovat. Informace o návštěvnících webu nejsou shromažďovány. Pokud se návštěvník rozhodne pro nákup, musí uvést svoje pravdivé identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail. Tyto údaje jsou nutné k odeslání zásilky. Údaje jsou využívány pouze pro potřeby provozovatele a nejsou poskytovány jinému subjektu.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Osobní data, která kupující uvede při objednání, jsou využita pro úkony přímo související s vaší objednávkou. Data jsou uchovávána a zpracovávána dle platných právních předpisů a slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci a zpracovatel dotazníku spokojenosti. Osobní údaje zákazníků jsou předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží, či zjištění zákaznické spokojenosti.

 

Prodávané zboží

Jedná se o doplňky stravy (potraviny pro zvláštní výživu) a volně prodejné léky (volně prodejné léčivé přípravky). Kosmetické přípravky pro ochranu, čištění a zlepšení stavu pokožky, vitamíny, minerály, stopové prvky apod. Zodpovědnost za jejich působení nese výrobce. V případě dlouhotrvajících potíží a zhoršování zdravotního stavu se kupujícímu doporučuje obrátit se na lékaře či lékárníka. Nesprávným použitím je takové použití, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo s doporučením lékaře či lékárníka. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy. U výrobků, které jsou volně prodejnými léky a jsou registrovány Státním Ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), je tato skutečnost v textu uvedena a tyto přípravky byly testovány na účinnost. Pokud se u volně prodejného léku zakoupeného v internetovém obchodě prodávajícího vyskytne podezření o nežádoucím účinku, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího, stejně jako v případě výskytu vady v jakosti. V takovém případě nás neprodleně kontaktujte.

Zboží je schváleno k prodeji příslušnými státními orgány ČR na území ČR. V případě, že kupující zakoupené zboží doveze nebo dále pošle na jakékoliv místo mimo území ČR, nezodpovídá prodávající za to, zda v tomto místě je zboží schváleno k prodeji, resp. zaregistrováno. Totéž platí v případě, že prodávající pouze odešle dle dispozice kupujícího po předchozí dohodě na místo mimo území ČR, které označí kupující.

Informace o produktech v internetovém obchodě prodávajícího mají pouze ilustrační, resp. informativní charakter a v některých detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

 

Dodání a přeprava zboží

Prodávající zboží zasílá po území České republiky a Slovenska standardními dopravci (viz výběr přepravy v košíku obchodu). Dodání mimo uvedené oblasti je možno řešit individuálně.

Standardní doba dodání jsou 1až 3 pracovní dny od přijetí objednávky. V případě, že je objednané zboží skladem, odesíláme jej do 1 dne od objednání (pracovní dny). Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek bude zasláno nejdříve do 2 následujících pracovních dnů.

Prodávající doporučuje kupujícím nechat si poslat zásilku např. do zaměstnání nebo do jiného místa, kde je kupující během dne k zastižení.

Prodávající taktéž doporučuje zboží při převzetí překontrolovat stran úplnosti zásilky a zjevných porušení obalu. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl (zejména bylo-li již při převzetí zboží zřejmé, že je zásilka neúplná či vadná, avšak kupující i přesto zboží bez výhrad převzal), bude moci reklamaci zamítnout.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Náklady na dodání zboží

Do 1499,- Kč včetně DPH cena dle ceníku + 32,- Kč dobírka

Od 1500,- Kč včetně DPH / ZDARMA

Osobní odběr / ZDARMA

Hmotnost jednoho balíku je omezena na 15 kg. Při hmotnosti nad 15 kg bude Vaše zásilka rozdělena do více balíků. Za každý další balík bude účtováno 99 Kč.

Kupní cena a její zaplacení

Kupní cena zboží se platí v českých korunách. Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží je možné uhradit:

  1. a) hotově při dodání zboží na dobírku
  2. b) hotově při osobním odběru zboží
  3. c) kartou či bankovním převodem
  4. d) prostřednictvím twisto pay

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího, vlastnictví k prodávaným věcem tedy přechází na kupujícího zaplacením ceny zboží prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. Nevztahuje se na zboží uložené v této době v košíku a reservované. Po vypadnutí z košíku je zboží nabízeno za aktuální cenu.

Kupujícímu bude dodáno zboží za cenu platnou dle ceníku v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Těmto případům předchází žádost o sdělení předpokládané ceny a času dodání. Pokud není potvrzeno, není smlouva uzavřena.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku).

 

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady (zejména doplnění chybějící části zboží) nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava (zejména doplnění chybějící části zboží) nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl (zejména bylo-li již při převzetí zboží zřejmé, že je zásilka neúplná či vadná, avšak kupující i přesto zboží bez výhrad převzal) nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  1. a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  2. b) bezplatné odstranění vady opravou;
  3. c) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  4. d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi, výpisem z účtu či jiný dostatečný důkaz o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace.

Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Kupující je oprávněn zboží vrátit pouze v případě odstoupení od smlouvy.

Kupující má v souladu s ustanovením § 1929 odst. 1 ObčZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě je povinen zaslat zboží na adresu prodávajícího, a to nejdříve společně s oznámením o odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dní od doručení tohoto oznámení.

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

 

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Závěrečná ustanovení

Zakoupením produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají kupujícímu žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů a označení zboží, firemního loga či jiných označení kteréhokoliv z výrobců zboží, resp. prodávajícího.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito OP, se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ a předpisy souvisejícími.

 

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 4. 2022

 

 
Zpět do obchodu